0467.cC
海量文库 文档专家
当前位置:首页 >> >>

人教版数学六年级下册毕业训练专项练习试卷(2020最新审定 )

一、化简比。 (1) 45:72 六年级数学训练 班级_________姓名_________学号__________ (2) 1 2 :3 (3) 1 2 :23 (4) 0.7:0.5 二、解比例。 11 1 (1) 2 :5 =4 :X (2) 0.8:4=X:8 3 (3) 4 :X=3:12 36 54 (4) X = 3 1 (5) X:4=2 :8 1 11 (6) 2 :X=4 :6 (7) 6 24 :X=15 :16 (8)1.25:0.25=X:1.6 (9)72:X=89 三、解决问题。 一个直角三角形的周长是 24cm,三条边长的比是 5:4:3,这个三角形 的面积是多少平方厘米?

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by 0467资源网 0467.cc
copyright ©right 2014-2019。
文档资料库内容来自网络,如有侵犯请联系客服。liunxqq@126.com