0467.cC
海量文库 文档专家
相关文档
当前位置:首页 >> >>

人教版一年级数学下册100以内两位数加一位数练习题.doc

【若缺失公式、
图片现象属于系 统读取不成功, 文档内容齐全完 整,请放心下
载。】
81+8= 3+40= 8+22= 82+2= 63+6= 23+8= 64+9= 84+1= 59+3= 99+5= 22+8= 4+43= 6+60= 18+6= 9+55= 5+19= 8+59= 1+49= 1+55= 43+3=

84+6= 61+6= 7+69= 87+1= 3+54= 75+6= 68+7= 9+83= 2+35= 78+6= 98+1= 1+15= 5+71= 78+4= 29+3= 13+2= 48+4= 89+6= 90+4= 1+66= 80+6= 81+3= 64+9= 49+6= 56+7=

4+64= 57+3= 65+4= 6+33= 5+39= 32+9= 5+42= 85+2= 1+26= 66+6= 6+14= 59+9= 4+99= 5+47= 43+6= 7+87= 4+95= 50+9= 68+8= 9+63= 1+13= 9+89= 8+39= 8+14= 54+2=
1

12+9= 5+30= 9+18= 3+11= 12+7= 2+87= 48+5= 64+9= 66+5= 6+32= 89+5= 80+9= 1+46= 50+7= 7+61= 9+78= 6+86= 42+2= 82+9= 84+1= 10+6= 9+34= 5+90= 85+5= 76+5=

60+6= 9+88= 4+49= 52+6= 8+68= 3+72= 51+8= 69+6= 53+5= 9+57= 7+66= 9+83= 9+86= 87+9= 78+9= 56+4= 8+17= 4+54= 6+100= 3+83= 7+73= 80+6= 4+58= 66+3= 83+3=

83+6= 7+58= 5+39= 5+16= 89+8= 72+9= 1+19= 5+12= 59+1= 57+2= 83+1= 7+32= 3+68= 66+3= 9+74= 83+5= 6+58= 6+34= 9+51= 85+4= 24+9= 41+6= 6+14= 57+8= 19+7=

2+81= 5+22= 8+88= 18+9= 9+40= 4+24= 69+4= 45+1= 44+7= 3+54= 68+8= 7+41= 7+18= 79+1= 76+7= 8+34= 77+5= 8+88= 11+2= 6+20= 67+7= 1+83= 93+9= 2+79= 6+69=
2

68+7= 7+40= 7+18= 3+31= 6+25= 6+23= 78+7= 61+9= 1+41= 5+56= 73+2= 71+8= 64+3= 3+63= 2+14= 8+22= 47+6= 8+48= 22+4= 6+100= 72+1= 67+3= 4+41= 83+1= 21+7=

89+9= 4+38= 17+5= 23+9= 5+70= 1+51= 76+5= 42+5= 5+19= 66+6= 9+28= 85+2= 5+42= 43+3= 84+4= 9+83= 7+40= 6+94= 2+30= 92+9= 87+1= 52+6= 20+5= 11+8= 61+9=

6+71= 79+1= 46+3= 35+6= 7+67= 69+3= 8+88= 11+2= 52+3= 68+7= 1+83= 34+8= 51+7= 1+81= 9+34= 18+4= 36+1= 8+34= 77+5= 8+88= 72+3= 96+1= 7+72= 63+2= 4+58=

8+68= 7+95= 2+59= 11+8= 30+1= 6+98= 9+91= 81+1= 9+42= 8+20= 2+31= 5+24= 5+22= 2+35= 1+89= 61+6= 87+4= 77+8= 61+9= 6+71= 79+2= 47+3= 36+7= 8+68= 6+95=
3

2+58= 12+9= 13+5= 80+7= 7+78= 73+4= 65+4= 7+27= 31+5= 16+1= 64+8= 3+63= 72+6= 9+69= 8+96= 4+60= 12+8= 31+2= 6+98= 9+92= 30+4= 2+45= 4+41= 4+12= 8+51=

57+2= 8+33= 16+9= 75+4= 100+3= 8+88= 67+7= 3+85= 7+95= 51+8= 19+9= 9+61= 45+5= 86+6= 3+31= 8+41= 7+95= 2+31= 11+8= 30+1= 6+71= 78+4= 62+5= 21+5= 4+84=

65+4= 9+69= 9+20= 3+60= 3+65= 31+3= 80+8= 21+9= 73+4= 9+18= 7+27= 80+6= 16+1= 6+28= 5+30= 64+4= 8+68= 8+19= 3+59= 2+65= 31+2= 1+15= 97+3= 3+62= 64+3=

63+6= 6+77= 82+2= 5+56= 2+45= 4+89= 63+9= 64+9= 8+56= 6+32= 75+3= 3+40= 7+59= 70+1= 9+78= 5+42= 44+3= 84+4= 8+82= 82+9= 6+34= 74+5= 6+32= 15+9= 66+8=
4

18+2= 7+30= 8+33= 67+6= 9+78= 4+41= 43+2= 84+4= 8+81= 5+39= 5+94= 1+30= 92+9= 77+5= 8+88= 8+63= 3+25= 6+37= 10+2= 21+3= 35+9= 78+5= 77+6= 88+5= 13+9=

1+66= 8+17= 20+9= 17+1= 5+33= 58+3= 5+22= 93+7= 78+3= 83+9= 18+7= 5+72= 77+5= 5+50= 53+9= 3+83= 7+67= 6+95= 2+58= 11+8= 30+1= 6+97= 9+91= 46+3= 87+4=

6+71= 30+4= 9+63= 95+3= 8+88= 94+8= 78+3= 52+6= 19+8= 4+26= 6+43= 21+1= 3+54= 3+57= 7+67= 6+94= 1+58= 11+7= 29+1= 80+7= 6+77= 72+3= 64+4= 7+26= 31+4=

47+4= 63+8= 5+30= 9+18= 9+69= 8+96= 3+60= 12+9= 31+2= 6+98= 9+91= 46+3= 64+3= 6+26= 30+4= 9+63= 97+5= 1+43= 45+7= 8+22= 54+8= 21+9= 1+68= 73+1= 1+46=
5

49+5= 38+9= 8+76= 6+85= 42+1= 3+42= 5+87= 81+8= 1+98= 74+5= 66+5= 8+28= 32+6= 17+2= 63+8= 2+63= 71+6= 9+69= 8+96= 13+7= 5+36= 6+11= 49+8= 65+5= 1+74=

14+9= 9+28= 76+7= 8+34= 6+14= 80+8= 83+8= 3+68= 66+3= 1+81= 9+78= 8+87= 44+3= 4+44= 8+82= 76+4= 7+14= 61+3= 7+87= 11+1= 6+19= 67+6= 9+29= 86+2= 50+7=

26+5= 7+58= 7+35= 17+5= 84+6= 75+3= 6+14= 60+2= 58+4= 85+2= 75+6= 67+7= 4+97= 67+4= 1+52= 2+56= 7+67= 5+94= 1+57= 18+9= 3+77= 78+5= 51+8= 92+9= 9+34=

5+70= 29+3= 8+62= 96+3= 8+88= 93+7= 8+87= 11+2= 6+20= 67+7= 1+83= 86+3= 50+7= 27+7= 8+60= 44+4= 5+45= 9+83= 77+5= 1+34= 6+100= 78+7= 5+50= 53+9= 62+7=
6

5+29= 3+83= 1+13= 7+21= 46+5= 7+47= 4+32= 78+7= 1+15= 78+9= 69+8= 78+6= 4+50= 52+9= 2+82= 61+9= 1+87= 79+2= 19+9= 9+40= 5+25= 70+5= 46+2= 45+7= 4+55=

69+9= 9+43= 97+5= 48+4= 1+97=
7


网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by 0467资源网 0467.cc
copyright ©right 2014-2019。
文档资料库内容来自网络,如有侵犯请联系客服。liunxqq@126.com